Malpraktis davalarında tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de

Buna nazaran, kamu yahut özel sıhhat kurum ve kuruluşları ile devlet ve vakıf üniversitelerinde misyon yapan doktor ve diş doktorları ile öteki sıhhat meslek mensuplarının, soruşturma ve rücu sürecindeki iş ve süreçleri kapsayan yönetmelikle birlikte, sıhhat çalışanlarına yönelik soruşturma müsaadesinin verilmesi ve tazminat hususlarında yetkili Mesleksel Sorumluluk Şurası kuruldu.

Mesleki Sorumluluk Heyeti 7 üyeden oluşacak

Mesleki Sorumluluk Heyeti, Sıhhat Bakanı tarafından belirlenen bakan yardımcısı, sıhhat hizmetleri, kamu hastaneleri, hukuk hizmetleri, idare hizmetleri genel müdürleri yahut yardımcıları ile profesör yahut doçent unvanlı biri dahili, oburu cerrahi branştan iki doktor olmak üzere 7 üyeden oluşacak.

Kurulun lideri, bakan yardımcısı olarak belirlenirken, üyelerin misyon mühleti 2 yıl olacak. Mühleti sona eren üyeler tekrar seçilebilecek.

Kurul, ayda en az 1 kere, en az 4 üyenin iştirakiyle toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alınacak. Şura üyeleri çekimser oy kullanamayacak.

Görüşülmekte olan yahut Heyete gelmesi olası yeni bahisler hakkında görüş ve kanılar toplantı dışında açıklanamayacak. Toplantının ve oylamanın kapalılığı koruma edilecek.

Kurul gündemi lider tarafından zamanaşımı ve hak düşürücü mühletler dikkate alınarak belirlenecek. Heyetteki görüşmeler gündemdeki sıraya nazaran yapılacak.

Kurul toplantılarında ele alınacak teknik ve uzmanlık gerektiren mevzular hakkında müşavere vazifesi yapmak, görüş ve tekliflerini sunmak üzere en az 3 şahıstan oluşan ihtisas komiteleri kurulabilecek. İhtisas kurulu üyeleri Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğünce teklif edilen hususun uzmanı adaylar ortasından lider tarafından seçilecek. Komite üyeleri heyette oy kullanamayacak.

Kurulun sekretarya hizmetleri Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere kâfi nitelik ve sayıda işçi görevlendirilecek.

Sağlık Bakanı gelen işin niteliği ve sayısına nazaran, diğer bir bakan yardımcısının başkanlığında belirtilen unvan ve nitelikleri haiz bireylerden yeni şuralar oluşturabilecek.

Mesleki Sorumluluk Konseyinin görevleri

Kurul, Yükseköğretim Kanununun 53’üncü hususunda yer alan soruşturma metoduna tabi olanlar dışındaki sıhhat meslek mensupları hakkında tıbbi süreç ve uygulamaları nedeniyle ön inceleme yapmak yahut yaptırmak, ön inceleme raporundaki bulgulara nazaran gerek gördüğünde tekrar inceleme yapmak yahut yaptırmak, soruşturma müsaadesi verilip verilmemesine karar vermek ve soruşturma müsaadesine ait kararın yetkili mercilere intikal ettirilmesini temin etmekle sorumlu olacak.

Kurulun rücuya dair misyonları ise şunlar olacak:

– Yönetim aleyhine tazminata hükmeden mahkeme kararının, sıhhat meslek mensubunun vazifesinin gereklerine muhalif hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullandığını tespit eden katılaşmış ceza mahkemesi kararının, inceleme raporu ile ilgili başka evrakın raporla birlikte eksiksiz olarak sekretarya tarafından Konseye sunulmasını sağlamak.

– İdarece yapılan ödemeye, sıhhat meslek mensubunun misyonunun gereklerine karşıt hareket etmek suretiyle misyonunu berbata kullanmasının sebebiyet verdiğinin mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararı ile tespit edildiği hallerde, gerektiğinde ilgili sıhhat meslek mensubunu, ziyan gören yahut hak sahibini yahut yasal temsilcilerini ve varsa sigorta şirketinin temsilcisini dinlemek.

– İdari yargı kararı uyarınca ödenen meblağın hangi ölçüsünün sıhhat meslek mensubunun katılaşmış ceza mahkemesi kararına husus fiilinden kaynaklandığını gerekirse uzman uzmana tespit ettirmek.

– Sıhhat meslek mensubunun tazminata husus olaydaki kusur oranına nazaran rücu edilip edilmeyeceğine, edilecek ise ölçüsüne vazifenin berbata kullanıldığını tespit eden ceza mahkemesi kararının mutlaklaştığı tarihten itibaren bir yıl içinde gerekçeli olarak karar vermek ve verilen kararın yöntemine uygun olarak ilgili yönetimlere, sıhhat meslek mensubuna ve varsa sigorta şirketine bildirilmesini sağlamak.

– Rücu edilmesine karar verilen belgeleri ilgili yönetime göndermek.

– Gereksinim halinde teknik ve uzmanlık gerektiren mevzularda görüşüne başvurmak üzere ihtisas komiteleri oluşturmak yahut kanunlarda uzmanlık hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile kanunen bilimsel ve teknik görüş bildirmeye yetkili olan kurum ve kuruluşlardan görüş almak.

– Sıhhat meslek mensubunun, hizmetten faydalananın ve şikâyetçi ile öteki ilgililerin mahremiyetinin korunması ve şahsî bilgilerin güvenliğinin sağlanması konusunda Şahsî Dataların Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatının öngördüğü önlemleri almak.

– Konsey kararlarının ilgililere hangi kanun yolları ve mercilere hangi müddet içinde başvurulabileceği belirtilerek bildirilmesini temin etmek.

Soruşturma müsaadesine dair metot ve esaslar

Mesleki Sorumluluk Heyeti, sıhhat meslek mensuplarının kanun kapsamına giren bir cürüm işlediğini öğrendiğinde, 4483 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatının öngördüğü metoda nazaran bir ön inceleme yapacak yahut yaptıracak.

Ön inceleme sırasında şikayet konusunun münhasıran kanun kapsamındaki sıhhat meslek mensuplarının tıbbi süreç ve uygulamalarına ait olduğu tespit edilir ise inceleme tamamlanarak rapor düzenlenecek. İnceleme sırasında fiilin faili yahut konusu bakımından tefrik edilmesi gerektiği anlaşılır ise kanun kapsamında olan kısım tefrik edilerek buna ait ön inceleme ayrıyeten yürütülerek sonuçlandırılacak.

Kurul, özel sıhhat kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde misyon yapan sıhhat meslek mensupları bakımından müdürlüklerde vazifeli lider yahut yardımcılarını ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilecek. Ön inceleme sonucunda hazırlanan raporun karar vermeye kâfi olduğu kıymetlendirilir ise Şura tarafından soruşturma müsaadesi konusunda gerekçeli olarak bir karar verilecek. Konsey aydınlatılması gereken konular tespit ederse, şahsen yahut ön incelemeyi yapan birebir yahut öteki vazifeliler eliyle yeni bir inceleme yaptırabilecek.

Cumhuriyet başsavcılığının sıhhat meslek mensubu hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına nazaran soruşturma yapabilmesine Heyet tarafından müsaade verilebilecek.

Kurul, soruşturma müsaadesi konusundaki kararını kabahatin Heyet tarafından öğrenildiği tarihten itibaren ön inceleme dahil en geç 60 gün içinde verecek. Bu müddet, zarurî hallerde 30 günü geçmemek üzere bir sefer uzatılabilecek. Mühletin son günü bir tatil gününe rastlarsa mühlet, tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzayacak.

Kurulca, belirtilen mühletler içinde soruşturma müsaadesi verilmesi yahut verilmemesi konusunda gerekçeli olarak karar verilmesi mecburî olacak.

Soruşturma müsaadesi verilmesine ya da verilmemesine dair Heyet kararı; Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında ön inceleme yapılan sıhhat meslek mensubuna, şikayet edene ve müdürlüğe gönderilecek.

Soruşturma müsaadesi verilmesine dair Heyet kararına karşı hakkında inceleme yapılan sıhhat meslek mensubu, soruşturma müsaadesi verilmemesine dair karara karşı Cumhuriyet başsavcılığı yahut şikayetçi, sürece koymama kararına karşı da şikayetçi Ankara Bölge Yönetim Mahkemesine itiraz edebilecek.

İtiraz mühleti Şura kararının bildirim edildiği tarihten itibaren 10 gün olacak.

Rücu metot ve esasları

Yönetmelikte, rücu istemi, kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde vazife yapan sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ait tıbbi süreç ve uygulamalar sebebiyle yönetim aleyhine açılan davada mahkeme kararına nazaran idarece ödenen meblağın; lakin taammüden misyonunun gereklerine karşıt hareket etmek suretiyle misyonunu berbata kullandığı katılaşmış ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde ilgili sıhhat meslek mensubundan tazminata mevzu olaydaki kusur oranı gözetilerek Heyet tarafından belirlenen ölçüsünün ödenmesinin istenilmesi olarak tanımlandı.

Tıbbi süreç ve uygulama nedeniyle tazminat ödenmesi talebiyle aleyhine dava açılan yönetim, davayı sıhhat meslek mensubuna; mesleksel mali sorumluluk sigortası bulunan sıhhat meslek mensubu da sigortacıya ihbar edecek.

Rücu istemi, ceza mahkemesi kararının mutlaklaşması sonucunda tespit edilen sorumlu bireye yöneltilecek.

Kurul tarafından verilecek karara temel olmak üzere sıhhat meslek mensubunun vazifeli olduğu idarece yaptırılan inceleme sonucunda tanzim edilen rapor, sıhhat meslek mensubunun mesleksel mali sorumluluk sigortası varsa, poliçe ve ekleri ile hadisenin sigortacıya ihbar edildiğine dair doküman ve mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararı ile birlikte rücu değerlendirmesine temel olmak üzere, incelemenin tamamlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yönetim tarafından Şuraya intikal ettirilecek.

Kurul sekretaryası evrakı hali bakımdan inceleyerek varsa eksikliklerin 10 gün içinde tamamlanmasını sağlayacak.

İdare tarafından ödenen tazminattan ötürü rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu ölçüsüne, ilgilinin vazifesinin gereklerine karşıt hareket etmek suretiyle misyonunu berbata kullanıp kullanmadığı konusundaki mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararı ile mahkumiyetine karar verilen sıhhat meslek mensubunun tazminata mevzu olaydaki kusur oranı gözetilerek ceza mahkemesi kararının katılaştığı tarihten itibaren Şura tarafından 1 yıl içinde karar verilecek.

Kurul tarafından verilen kararın 7 gün içinde ilgili yönetimlere intikali sağlanacak. Konseyce rücu edilmesine karar verilen ölçü, ilgili yönetimlerce genel kararlara nazaran tahsil edilecek.

Kurul üyeleri, rücu konusunda verdikleri kararları sebebiyle vazifesinin gereklerine muhalif hareket ettiklerinin katılaşmış bir ceza mahkemesi kararıyla tespit edilmesi durumu dışında mali ve idari istikametten sorumlu tutulmayacak.

SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN “MALPRAKTİS” YÖNETMELİĞİNE AİT DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu yönetimlerince tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda, ilgili sıhhat meslek mensubunun vazifesinin gereklerine muhalif hareket etmek suretiyle misyonunu berbata kullanmasının sebebiyet verdiğine dair katılaşmış ceza mahkemesi kararı olmadığı sürece rücu sürecinin uygulanmayacağını belirterek, “Hekimlerimiz de yargıçlarımız üzere korunmuş, dünyada gibisi olmayan bir garantiye kavuşmuştur.” sözünü kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yanılgılı tıbbi uygulama (malpraktis) davalarında, kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun unsuruna ait yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu.

“Uygulamaların nasıl olacağı artık hepimiz için açık.” görüşünü aktaran Koca, “Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî Süreç ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmelik”in Resmi Gazete’nin internet sitesindeki linkini paylaşarak, yönetmelik için “gerçeğin beklenenin ötesinde olduğunun belgesi” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık işçisinin soruşturulması ve “malpraktis” davalarından doğan tazminatın rücu edilmesine ait yönetmelik hakkında bilgiler veren Koca, şunları kaydetti:

“Sağlık çalışanlarının soruşturma müsaadesinin verilmesi ve tazminat hususlarında yetkili Mesleksel Sorumluluk Heyeti kurulmuştur. Devlet üniversitesi takımındaki öğretim elemanları dışındaki sıhhat çalışanlarının tıbbi iş ve süreçleri münasebetiyle yapılan şikâyetler, ilgili savcılıklar tarafından soruşturma müsaadesi için Konseye gönderilecektir. Özel sıhhat kuruluşlarında çalışan sıhhat işçisi ile hür meslek icrasında tabiplerin soruşturulması da Heyetin müsaadesine tabidir. Şura bu şikâyetlere ait ön inceleme yaptırarak soruşturma müsaadesi verilip verilmemesine karar verecektir. Konseyin soruşturma müsaadesine ait verdiği karara karşı Ankara Bölge Yönetim Mahkemesine itiraz edilebilecektir.

Kamu yönetimlerince tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda, ilgili sıhhat meslek mensubunun vazifesinin gereklerine muhalif hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullanmasının sebebiyet verdiğine dair katılaşmış ceza mahkemesi kararı olmadığı sürece rücu süreci uygulanmayacak. Tıbbi süreç ve uygulamalar sebebiyle idarece ödenen tazminatın ilgili sıhhat işçisine rücu edilmesi; lakin taammüden vazifesinin gereklerine muhalif hareket etmek suretiyle vazifesini berbata kullandığı katılaşmış ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde mümkün olabilecek.”

“Hekimlerimiz de dünyada gibisi olmayan bir garantiye kavuşmuştur”

Mahkemece hükmedilen tazminatın lakin belirtilen kaidelerin varlığı halinde rücu edilmesinde, ilgili sıhhat çalışanının kusur oranı gözetilerek rücu ölçüsünün Şura tarafından belirleneceğini bildiren Koca, Konsey üyelerinin, rücu konusunda verdikleri kararları sebebiyle katılaşmış yargı kararı olmadıkça mali ve idari istikametten sorumlu tutulamayacağını belirtti.

Bakan Koca, bu mevzuat çerçevesinde başta doktorlar olmak üzere bütün sıhhat çalışanlarının “malpraktis” baskısı yaşamadan mesleklerini bilimsel çerçevede özgürce ifa etme imkanına kavuştuğunu vurgulayarak, “Hekimlerimiz de yargıçlarımız üzere korunmuş, dünyada gibisi olmayan bir garantiye kavuşmuştur.” görüşünü paylaştı.

KAYNAK: AA